රබර් සහ රබර් ආශ්රිත

# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All
Your Email
Comment

 
 
METRIC PRODUCTS (PVT) LTD
Diyakada Road,Weniwelpola,Polgasowita,Sri Lanka....
(94) 11-2704202
Total Hits: 8720
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
NEWELL GARMENTS LANKA LTD
63, Upananda Mawatha,Attidiya, Dehiwela,Sri Lanka....
(94) 11-4203232/4
Total Hits: 7999
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
SELTA PVT LTD
134/1 Temple Road,Maharagama,Sri Lanka....
(94) 11-2840181, (94) 11-2846502
Total Hits: 7872
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
MAHESH GARMENTS INDUSTRISES
60.Borupana Road,Ratmalana,Sri Lanka....
(94) 11-2634070, (94) 11-2635178
Total Hits: 7725
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
KANE APPERALS PVT LTD
167, Thalawathugoda Road,Pitakotte,Sri Lanka....
(94) 11-2826323, (94) 11-2825820
Total Hits: 7711
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
MASTER APPARELS PVT LTD
3.Milagiriya Avenue,Second Floor,Colombo 04,Sri Lanka....
(94) 11-4513111
Total Hits: 7757
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
SAEMAUL CLOTHING EXPORT PVT LTD
No: 6/4, Chartemet Road,Colombo 08,Sri Lanka....
(94) 11-2580075, (94) 11-2592493, (94) 11-2597789
Total Hits: 7541
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
TAMMANNA GARMENTS PVT LTD
100,W.A.Fernando House,High Level Road,Kirulapana,Colombo 06,Sri Lanka....
(94) 11-2514028, (94) 11-2513265
Total Hits: 7540
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
JOHN WARD CEYLON PVT LTD
Spur Road,Phase 2,Ipz,Katunayake,Sri Lanka....
(94) 11-4838900
Total Hits: 7647
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
FASHION LANKA GARMENTS PVT LTD
26/3.Weerapuranappu Mawatha,Katubedda,Maratuwa,Sri Lanka....
(94) 11-2610962, (94) 11-2638245
Total Hits: 7620
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
CHAS P HAYLEY CO LTD
138/4.Minuwangoda Road,Ekala,Ja Ela,Sri Lanka....
(94) 11-4862410, (94) 11-2232475, (94) 11-2232476
Total Hits: 7619
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
DE VOGUE PVT LTD
482, Kaduwela Road,Talanhena,Battaramulla,Sri Lanka....
(94) 11-2791960/2/3, (94) 11-5557711/2/3
Total Hits: 7524
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
AUSTIN GLOVES CEYLON LTD
108, W. A. D. Ramanayake Mawatha,Propertex Court (4Th Floor),Colombo 2,Sri Lanka....
(94) 11-2330128/130, (94) 11-2331290, (94) 11-2432893
Total Hits: 7631
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
GROSSARI LTD
400.Deans Road,Colombo 10,Sri Lanka....
(94) 11-2683964, (94) 11-4627250, (94) 11-4627251
Total Hits: 7420
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
THARANGANEE GARMENTS PVT LTD
339.6.7 Negombo Road,Peliyagoda,Sri Lanka....
(94) 11-2931466, (94) 11-2933776, (94) 11-2931725
Total Hits: 7540
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
HAYLEYS - MGT KNITTING MILLS LTD
25.Foster Lane,Colombo 10,Sri Lanka....
(94) 11-2689066, (94) 11-4711652/5
Total Hits: 7533
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
CANDY GARMENTS
63/4,St.Mary`s Road,Mattakkuliya,Colombo 15,Sri Lanka....
(94) 11-2445188, (94) 11-2445189
Total Hits: 7626
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
TEXTURED JERSEY LANKA (PVT) LTD
Block D8-D-14.Seethawaka Industrial Park,Seethawaka,Avissawella,Sri Lanka....
(94) 36-4279500
Total Hits: 7434
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
AQUA DYNAMICS PVT LTD
No. 222, Kimbulapitiya Road,Aluthwatte, Negombo,Sri Lanka....
(94) 31-2235069, (94) 31-5314269
Total Hits: 7517
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM
 
 
JINADASA TCW PVT LTD
35, Balapokuna Road,Colombo 05,Sri Lanka....
(94) 11-5579300
Total Hits: 7705
Author: Super User
Created on: 2nd Apr, 2014 06:52 AM

Copyright © 2013 SME. All Rights Reserved.
Site by Lanka Bell

Login

Sign In

Login to Your SME.lk Account

Register

User Registration
or Cancel